1. അഭൂതാഹരണം

    1. നാ.
    2. ഇല്ലാത്തതിനെ കെട്ടിച്ചമച്ചു പറയൽ, വ്യാജപ്രസ്താവം
    3. നാടകത്തിൽ ഗർഭസന്ധിയുടെ അംഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക