1. അഭൂതി

  1. നാ.
  2. അഭാവം, ഇല്ലായ്മ
  3. ഐശ്വര്യമില്ലായ്മ, ദാരിദ്യ്രം
 2. ആഭൂതി

  1. നാ.
  2. വ്യാപ്തി
  3. അമാനുഷിക ശക്തി
  4. ത്രാണി, കർമകുശലത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക