1. അഭേദ

    1. വി.
    2. വ്യത്യാസമില്ലാത്ത, തുല്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക