1. അഭേദവാദി

    1. നാ.
    2. അദ്വൈതവാദി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക