1. അഭേദി

    1. വി.
    2. ഭേദിക്കാത്ത, ഉടയ്ക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക