1. അഭോക്താവ്

    1. നാ.
    2. ഭുജിക്കാത്തവൻ, അനുഭവിക്കാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക