1. അഭ്യംഗം

    1. നാ.
    2. എണ്ണ
    3. (എണ്ണ തുടങ്ങിയ ലേപനദ്രവ്യങ്ങൾ) ശരീരത്തിൽ പുരട്ടൽ. അഭ്യംഗസ്നാനം = തേച്ചുകുളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക