1. അഭ്യക്ത

  1. വി.
  2. അഭ്യഞ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ട, (എണ്ണ, സുഗന്ധദ്രവ്യം മുതലായവയാൽ) പൂശപ്പെട്ട
  3. അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട, വിതാനിക്കപ്പെട്ട
 2. അഭ്യാഗത

  1. വി.
  2. അടുത്തുവന്ന, സമീപിച്ച, വന്നുചേർന്ന
  3. അതിഥിയായി വന്നുചേർന്ന
 3. അഭ്യാഘാത്

  1. നാ.
  2. ഏറ്റുമുട്ടുന്നവൻ, പ്രഹരിക്കുന്നവൻ
 4. അഭിയുക്ത

  1. വി.
  2. തക്ക, ശരിയായ, യോഗ്യമായ
  3. ആസക്തിയുള്ള, താത്പര്യമുള്ള
  4. പാണ്ഡിത്യമുള്ള, വൈദഗ്ധ്യമുള്ള
  5. എതിർക്കപ്പെട്ട, ആക്രമിക്കപ്പെട്ട
  6. കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട
  7. നിയമിക്കപ്പെട്ട
 5. അഭ്യാഗതി

  1. നാ.
  2. വരവ്, അടുത്തുവന്നുചേരൽ
 6. അഭ്യുക്ത

  1. വി.
  2. പരാമർശിക്കപ്പെട്ട, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു പറയപ്പെട്ട
 7. അഭ്യക്തി

  1. നാ.
  2. അഭ്യഞ്ജനം, എണ്ണതേപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക