1. അഭ്യഗ്രം

    1. നാ.
    2. സാമീപ്യം, അടുപ്പം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക