1. അഭ്യഞ്ജനം

    1. നാ.
    2. എണ്ണതേപ്പ്, കുഴമ്പു പുരട്ടൽ
    3. കണ്ണിൽ അഞ്ജനം എഴുതൽ
    4. സ്നേഹദ്രവ്യം, കുറിക്കൂട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക