1. അഭ്യധിക

    1. വി.
    2. വളരെ കൂടുതലായ
    3. വർധിച്ചഗുണമുള്ള, ഉയർന്ന, ശ്രഷ്ഠമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക