1. അഭ്യധ്വം

    1. അവ്യ.
    2. വഴിയിലേക്ക്, വഴിയിലൂടെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക