1. അഭ്യനുജ്ഞാനം

    1. നാ.
    2. അഭ്യനുജ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക