1. അഭ്യന്തര

  1. വി.
  2. അന്തർഭാഗത്തുള്ള
  3. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള, ഉറ്റസ്നേഹമുള്ള
 2. അഭ്യന്തര

  1. നാ.
  2. അകം, ഉൾഭാഗം
  3. ഇട, രണ്ടുവസ്തുക്കളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം
  4. ഉള്ള്, മനസ്സ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക