1. അഭ്യന്തരീകരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക, അകത്തേക്കു കടത്തുക
    3. അന്തരംഗസുഹൃത്താക്കുക, ഉറ്റമിത്രമാക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക