1. അഭ്യമിത

    1. വി.
    2. അഭ്യമനം ഉണ്ടായ, രോഗം പിടിപെട്ട
    3. ഉപദ്രവം ഏറ്റ, ക്ഷതമേറ്റ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക