1. അഭ്യമിതം

    1. നാ.
    2. രോഗം, കഷ്ടത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക