1. അഭ്യമിത്രീണൻ

    1. നാ.
    2. ശത്രുവിനെ സുധീരം നേരിടുന്ന യോദ്ധാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക