1. അഭ്യവസ്കന്ദം

    1. നാ.
    2. ആക്രമണം, ബാരയോഗം
    3. ശത്രുവിനെ നിർവീര്യമാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക