1. അഭ്യവസ്കന്ദനം

    1. നാ.
    2. അഭ്യവസ്കന്ദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക