1. അഭ്യവഹാര്യം

    1. നാ.
    2. ഭക്ഷണം, ഭക്ഷണസാധനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക