1. അഭ്യവഹിത

    1. വി.
    2. വയ്ക്കപ്പെട്ട, ഒതുക്കിയ. (പൊടി എന്നപോലെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക