1. അഭ്യവഹൃത

    1. വി.
    2. ഭക്ഷിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക