1. അഭ്യശനം

    1. നാ.
    2. വ്യാപനം
    3. പ്രാപിക്കൽ
    4. നേടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക