1. അഭ്യസൂയ

    1. നാ.
    2. അസൂയ
    3. അപ്രീതി, കോപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക