1. അഭ്യസ്തവിദ്യൻ

    1. നാ.
    2. വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക