1. അഭ്യാകാംക്ഷിതം

    1. നാ.
    2. ആഗ്രഹം
    3. കളവായി കുറ്റം ചുമത്തൽ, വ്യാജഹർജി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക