1. അഭ്യാകർഷം

    1. നാ.
    2. പോർവിളിയിൽ ഗുസ്തിക്കാർ കൈത്തലംകൊണ്ടു മാറിലോ തുടയിലോ അടിക്കൽ, മപ്പടിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക