1. അഭ്യാകർഷണം

    1. നാ.
    2. വലിച്ചിഴയ്ക്കൽ (മല്ലയുദ്ധത്തിൽ എതിരാളിയെ എന്ന പോലെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക