1. അഭ്യാഖ്യാത

    1. വി.
    2. വൃഥാരോപണംചെയ്യപ്പെട്ട, അപവദിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക