1. അഭ്യാഗതി

    1. നാ.
    2. വരവ്, അടുത്തുവന്നുചേരൽ
  2. അഭ്യക്തി

    1. നാ.
    2. അഭ്യഞ്ജനം, എണ്ണതേപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക