1. അഭ്യാഗമം

  1. നാ.
  2. അടുപ്പം
  3. വന്നുചേരൽ, സന്ദർശനം
  4. നേരിട്ടെതിർക്കൽ, ആക്രമണം, യുദ്ധം
  5. വിരോധം, ശത്രുത
  6. എതിരേൽപ്പ്, സ്വാഗതംചെയ്യൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക