1. അഭ്യാഘാതം

    1. നാ.
    2. ആക്രമണം, കൈയേറ്റം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക