1. അഭ്യാത്മ

    1. വി.
    2. ആത്മാവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള, തന്നെ സംബന്ധിച്ച, തൻറെതന്നെ നേർക്കുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക