1. അഭ്യാവർത്തി

    1. നാ.
    2. ആവർത്തിക്കുന്നത്
    3. അഗ്നിയെ ആവാഹിക്കുന്നതിനുള്ള മന്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക