1. അഭ്യാശ

    1. വി.
    2. അടുത്ത, സമീപത്തുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക