1. അഭ്യാസാദനം

    1. നാ.
    2. (ശത്രുവിനെ) ആക്രമിക്കൽ, പതിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക