1. അഭ്യാസി

    1. നാ.
    2. അഭ്യസിക്കുന്നവൻ, വിദ്യാർഥി
    3. അഭ്യാസബലമുള്ളവൻ
    4. കായികാഭ്യാസങ്ങളിൽ സാമർഥ്യമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക