1. അഭ്യാഹരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. കൊടുക്കുക
    3. അടുക്കലേക്കു കൊണ്ടൂവരിക
    4. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക
    5. മോഷ്ടിക്കുക, കൊള്ളയടിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക