1. അഭ്യാഹൃത

    1. വി.
    2. അടുപ്പിച്ച, അടുത്തു കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട
    3. അഭ്യാഹരിക്കപ്പെട്ട, അപഹരിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക