1. അഭ്യുക്ത

    1. വി.
    2. പരാമർശിക്കപ്പെട്ട, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു പറയപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക