1. അഭ്യുക്ഷണം

    1. നാ.
    2. (വെള്ളമോ മറ്റോ) മീതേതളിക്കൽ, കുടയൽ, നനയ്ക്കൽ, വെള്ളം തെറിപ്പിക്കൽ
    3. പുണ്യാഹം തളിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക