1. അഭ്യുഗമിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അടുത്തുചെല്ലുക
    3. കിട്ടുക, കൈക്കലാക്കുക
    4. സമ്മതിക്കുക, സ്വീകരിക്കുക, ഏൽക്കുക, വാക്കുകൊടുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക