1. അഭ്യുച്ചയം

    1. നാ.
    2. വർധന, വളർച്ച
    3. ഐശ്വര്യം
    4. സങ്കലനം, കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക