1. അഭ്യുഛിത

  1. വി.
  2. ഉയർത്തപ്പെട്ട, ഉയർന്ന
  3. ഉന്നതപദവിയിലുള്ള, ഉത്കൃഷ്ടമായ
 2. അഭ്യുചിത

  1. വി.
  2. സമുചിതമായ, പതിവായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക