1. അഭ്യുത്ക്രാശനം

    1. നാ.
    2. ഉച്ചത്തിലുള്ള ഉദ്ഘോഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക