1. അഭ്യുത്ഥായി

    1. നാ.
    2. അഭ്യുത്ഥാനം ചെയ്യുന്ന ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക