1. അഭ്യുദയശ്രാദ്ധം

    1. നാ.
    2. സന്താനലാഭാദി അഭ്യുദയത്തിനുവേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രാദ്ധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക