1. അഭ്യുദിതൻ

    1. നാ.
    2. (ഉഷസ്സന്ധ്യയെ വന്ദിക്കാതെ) സൂര്യോദയസമയത്തു കിടന്നുറങ്ങുന്നവൻ
    3. നേരേ ഉദിച്ചവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക