1. അഭ്യുദീരിത

    1. വി.
    2. (ഉച്ചത്തിൽ) പറയപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക